نحوه ثبت طرح صنعتی
نحوه ثبت طرح صنعتی

نحوه ثبت طرح صنعتی

نحوه ثبت طرح صنعتی بر اساس ماده ی ۶۷ قانون ثبت اختراع ،
باید اظهارنامه ای را به مرجع ثبت تسلیم نمایید.
اظهارنامه ی مربوط به ثبت طرح صنعتی که به اداره ی مالکیت صنعتی ارائه می نمایید،
باید شامل عکس ، نقشه و سایر مشخصات گرافیکی کالای بوجود آورنده ی طرح صنعتی باشد
و همچنین نوع فرآورده هایی که در آنها از طرح صنعتی استفاده می شود نیز ذکر شوند ،
در چنانجه که طرح صنعتی بصورت سه بعدی بود ، اداره ی مالکیت صنعتی مجاز است که نمونه ی ماکتی یا واقعی آن محصول را  همراه با  اظهارنامه ی آن درخواست نماید .
اظهارنامه ی ثبت طرح صنعتی شامل پرداخت نمودن هزینه ی معیین شده جهت ارائه خواهد بود.

مشخصات طرح باید در اظهارنامه آورده شود و طبق ماده ی ۲۲ از قانون ثبت اختراعات و ثبت طرح صنعتی
چنانچه که فرد که متقاضی همان شخص طراح طرح صنعتی نیست ،

این اظهارنامه باید همراه با سند و مدرکی باشد که ثابت نماید فرد متقاضی برای ثبت طرح صنعتی ذی حق می باشد.

اظهارنامه ی مربوط به ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و همچنین درون فرم مخصوص ثبت طرح صنعتی
به زبان فارسی تهیه و تنظیم شده باشد و پس از قید نمودن تاریخ ،
توسط فرد متقاضی یا نماینده ی قانونی او به امضاء در بیاید.

نحوه ثبت طرح صنعتی

تبصره :

در صورتی که اسناد ضمیمه شده به اظهارنامه و همچنین سایر اسناد مربوط به ثبت طرح صنعتی ،
به زبانی به غیر از زبان فارسی باشند ، باید حتما اصل مدارک مورد نیاز به همراه ترجمه ی کامل این اسناد ارائه گردند،
چنانچه که فرد متقاضی نتواند یا برایش میسر نباشد که این مدارک را بشکل کامل ترجمه نماید در طی بررسی نمودن اظهارنامه ،
باید ترجمه ی رسمی مدارک ذکر شده را مطالبه نماید.
طبق ماده ی ۶۸ از آین نامه قانون مذکور در صورتی که اصطلاحات به کار رفته در زمینه های فناوری و علمی در این اسناد ،دارای معادل فارسی نباشد ،
ذکر نمودن همان اصلاحات کفایت می کند.

شخص متقاضی طبق ماده ی ۶۹ از آیین نامه قانون ثبت اختراع ثبت طرح صنعتی و غیره باید
اظهارنامه ی مربوط به ثبت طرح صنعتی را حضوری یا بوسیله ی پست سفارشی
یا با توجه به چارچوب ماده ی۱۶۷از آیین نامه ی قانون ذکر شده به مرجع ثبت ارائه نماید.

 • مواردی که باید در اظهارنامه نحوه ثبت طرح صنعتی ذکر شود :

 1. نشانی ،  نام ، شماره  ی ملی ، کد پستی ، تابعیت و سمت شخص متقاضی یا نماینده ی قانونی او.
  چنانچه که متقاضی شخصیت حقوقی باشد : ذکر اسم ، نوع فعالیت، تابعیت ،
  محل اقامتگاه ، محل و شماره ی ثبت ،مرکز اصلی و وارد نمودن هر شناسه دیگر ضروری است؛
 2. در صورتی که متقاضی در ایران اقامت نداشته باشد :
  نام ، آدرس محل اقامت و همچنین کد پستی اشخاص یا شخصی که دارای صلاحیت برای دریافت ابلاغیه ها درون ایران می باشد .
 3. نام و آدرس محل اقامت شخص طراح درصورتی که تقاضا کننده همان طراح نباشد؛
 4. ذکر نمودن کالا و طبقه ای که فرد تقاضا کننده برای ثبت طرح به آن در خواست داده است؛
 5. چنانچه که درخواست حق تقدم نیز داشته باشید باید تاریخ ،
  آدرس و همچنین شماره ی گواهی نامه یا اظهارنامه ی طرح صنعتی درون خارج نیز ذکر شود.
 6. تعیین نمودن ضمایم

تبصره ۱ :برای ارائه نمودن اظهارنامه ی ثبت طرح صنعتی و همچنین دیگر اسناد بوسیله ی اشخاص حقوقی ،
به امضا در اوردن آنها از سمت اشخاص مجاز، لازم و ضروری می باشد .
تبصره ۲ : نام  و همچنین نشانی فرد متقاضی که خارج از کشور مقیم است طبق ماده ی ۷۰ آیین نامه قانون ثبت اختراع باید هم به فارسی و هم به حروف لاتین باشد و با حروف لاتین نیز ثبت و سپس آگهی شود.

 • اعلام نمودن وصول اظهارنامه

مرجع ثبتی باید در گام اول صحت درست تهیه و سپس تنظیم شدن اظهارنامه را از لحاظ نمایش گرافیکی و همچنین قابل شناسایی بودن
هویت متقاضی بررسی کند و سپس درون دفتر ثبت اظهارنامه را وارد نماید
و نسخه ی دوم از آن را به همراه ضمیمه ها که مشخصات مربوط به نسخه ی اصلی می باشند
پس از اینکه به امضا در آمدند و تاریخشان وصولشان درج شد و مهر خورد بصورت رسید به شخص تقاضا کننده برگردانند.

تبصره : اظهارنامه هایی که از طریق پست سفارشی ارئه و ارسال می شوند ، درصورت به ثبت رسیدن این اظهارنامه ها ،
به هزینه ی مرجع ثبت ، نسخه ی دوم آن ها همراه با ضمیمه ها بوسیله ی پست سفارشی بشکل رسید
به اشخاص تقاضا کننده برگردانده می شود ؛
اگر که این اظهارنامه ها به ثبت نرسیده باشند نیز مراتب به همین مموالی که گفته شد  به اشخاص تقاضا کننده اطلاع رسانی می شد.
طبق ماده ی ۸۱ از قانون ثبت اختراعات پاسخ دادن به اظهارنامه های واصله که در چارچوب ماده ی ۱۶۷ از آیین نامه می باشند به شکل الکترونیکی می باشد.

 • بررسی نمودن اظهارنامه و اخطار رفع نقص

مرجه ثبتی در مدت ۶۰ روز از تاریخی که اظهارنامه و همچنین ضمیمه های آن وصول شده اند
آنها را از لحظ رعایت نمودن جنبه های ظاهری و شکلی و مطابقت داشتن طبقه ی اعلامی آنها با طبقه بندی بین المللی و شرایط دیگری که
در قانون ثبت اختراعات آورده شده مورد بررسی قرار می دهند.اگر در مدت مشخص شده اشخاص تقاضا کننده نتوانند
نواقص و ایراداتی را که به آنها اعلام شده را برطرف نمایند
اظهارنامه ی آنها توسط مرجع ثبتی رد خواهد شد و بشکل کتبی علت رد شدن به متقاضیان اعلام می گردد.
طبق ماهده ی ۸۲ و ۸۳ از آیین نامه ثبت اختراع و غیره مهلتی که باید این ایرادات را رفع نمایند
برای اشخاص تقاضا کننده ی ایرانی تا ۳۰ روز می باشد و اشخاص تقاضا کننده ای که در خارج از ایران اقامت دارند از تاریخ ابلاغ تا ۶۰ روز مهلت دارند.

موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر ارائه دهنده ی انواع خدمات اخذی و ثبتی نظیر اخذ کارت بازرگانی و …. می باشد با ما تماس  حاصل کنید.

 • درخواست برای حق تقدم

بر اساس ماده ی ۷۴ آیین نامه ی ثبت اختراع ثبت ایده و غیره چنانچه که فرد متقاضی بر اساس ماده ی ۹ از همین قانون تقاضای حق تقدم کرده باشد؛ زمانی که برای ثبت طرح صنعتی تقاضا می دهد باید درخواستش که از این حق حاکی باشد را ، به مرجع ثبت ارائه نماید.این درخواست باید در برگیرنده ی نکات ذیل باشد:

 1. شماره ی اظهارنامه اصلی و تاریخ
 2. طبقه بندی بین المللی در ارتباط با اظهارنامه ی اصلی

اظهارنامه اصلی دورن کشورهایی که ارائه گریده است درصورتی که این اظهارنامه بشکا
بین المللی یا منطقه ای باشد و مبنای آن حق تقدم باشد باید مآخذش ذکر شود.
چنانچه که فرد متقاضی ادعای ارسال دو یا چند اظهارنامه ی پیشین را داشته باشد،
بر طبق ماده ی ۷۵ از آیین نامه ی مذکوراز زمان مقدم ترین آنها مدت حق تقدم محاسبه می گردد.

نکته : بر اساس ماده ی ۷۶ از آیین نامه ی مذکور این مدت زمان حق تقدم از تاریخی که اظهارنامه ی اصلی ارائه میگردد ۶ ماه می باشد و لازم به ذکر است که روز ارائه جزء این مدت محاسبه نمی شود و در صورتی که روز اخر به تعطیلی بخورد مدت ارائه تا آخرین ساعت از اولین روز اداری که  پس از روز تعطیل است محاسبه می شود.

 

 • اصلاح ، استرداد و همچنین انتقال اظهارنامه

شخص تقاضا کننده این امکان را دارد که طبق ماده ی ۷۸ آیین نامه ثبت اختراعات پس از ثبت طرح صنعتی اظهارنامه ی آن را اصلاح نماید فقط این اصلاح نباید از اظهارنامه ی اولیه بیشتر شود.پس از پرداخت نمودن هزینه های مقرر شده این اصلاح انجام می پذیرد.
اشخاص تقاضا کننده یا نمایندگان قانونی آنها این امکان را دارند که قبل از ثبت طرح صنعتی در هر زمانی
با ارائه نمودن درخواستی کتبی خود به مرجع ثبت اظهارنامه ی خود را برگردانند.
لازم به ذکر است که طبق ماده ۷۹ آیین نامه هزینه ای که برای اظهارنامه پرداخت شده استرداد نمی گردد.

نکته : طبق ماده ی ۸۰ آیین نامه ثبت اختراعات هرگونه انتقال دادن حق مالکیت که نشات گرفته از ارائه ی اظهارنامه یا اعطا نمودن هر نوع اجازه جهت بهره برداری باشد بایستی بصورت درخواست کتبی ذی نفع در پرونده ثبت و به مرجع ثبت اعلام  گردد .اعمال نمودن این تغییر با پرداخت  کردن هزینه خواهد بود.

 • ثبت طرح صنعتی با قید مراتب ذیل در دفتر ثبت طرح صنعتی انجام می پذیرد:

۱-تاریخ کامل(ساعت،روز،ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه
۲-تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی
۳-اسامی کالاها و طبقاتی که طرح صنعتی برای آن ها اختیار شده است.
۴-ذکر مشخصات طرح یا طرح های صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایی که متقاضی می خواهد حق استعمال انحصاری آن را به خود اختصاص دهد.
۵-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن،تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم.
۶-اسم،محل اقامت و تابعیت مالک طرح و نماینده او در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده قانونی تسلیم شده باشد.
۷-اسم و نشانی و تابعیت طراح،در صورتی که متقاضی شخص طراح نیست،
مگر اینکه طراح کتباَ تقاضا نموده باشد که اسمش در گواهی نامه طرح صنعتی ذکر نشود.
۸-مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی
درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح صنعتی برسد.

چگونه می‌توان از طرح‌های صنعتی حمایت کرد؟

 

در بسیاری از کشور ها از جمله ایران، طرح های صنعتی باید ثبت شوند تا تحت حمایت قرار گیرند.
بهره برداری از هر طرحهای صنعتی ثبت شده توسط اشخاص ثالث منوط به موافقت مالک آن است.
این حق شامل ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی طرحهای صنعتی ثبت شده می‌باشد.
مالک طرح می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او حقوق ناشی از طرح وی را نقض نموده در دادگاه اقامه دعوی کند.

کدام طرح های صنعتی تحت حمایت قانون قرار ندارند؟

طرح‌هایی که به طور کلی در بسیاری از کشورها قادر به ثبت شدن نمی باشند به شرح یر هستند:

 1.  طرح‌هایی که بر خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه می باشند
 2.  طرح‌های حاوی نماد رسمی یا نشان های رسمی مانند پرچم کشورها
 3. طرح‌هایی که الزمات جدید بودن، اصل بودن و یا شخصیت فردی را رعایت نکرده باشند

آگاه باشید که برخی کشورها، صنایع دستی را به عنوان طرح صنعتی حمایت نمی‌کنند.

 • پرداخت هزینه ها و ثبت طرح صنعتی

طبق ماده ی ۸۵ آیین نامه ی مذکور اگر که تقاضای ثبت طرح صنعتی تایید شود و مورد پذیرش مرجع مربوطه قرار گیرد،
به شکل کتبی مراتب را به فرد متقاضی اعلام می دارند و تقاضا کننده باید ظرف مدت ۳۰ روز بعد از تاریخ اعلام ،
جهت پرداخت نمودن هزینه های ثبت طرح صنعتی و همچنین هزینه های مربوط به انتشار آگهی موضوع طبق ماده ی ۸۶  از آیین نامه ی ثبت اختراعات ، اقدام نمایید.
اگر هزینه ها را در مهلت مشخص شده پرداخت ننمایید ،اظهارنامه بصورت کان لم یکن تلقی می شود.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.

 • انتشار آگهی و اعطای گواهینامه

بعد از ثبت طرح صنعتی مطابق ماده ی ۸۶آیین نامه ،  مرجع ثبت مراتب لازم را طی مدت ۳۰ روز برای اطلاع  یافتن عموم مردم  درون روزنامه ی رسمی آگهی می نماید.

در صورتی که قصد ثبت طرح صنعتی خود را دارید، با موسسه تکسفیر تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان مجرب ما با تسلط کامل بر روی نحوه ثبت طرح صنعتی آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشند.
هرچند نحوه ثبت طرح صنعتی به ظور کامل در این نوشته توضیح داده شده است،
اما در مراحل ثبتی ممکن است به گره هایی برخورد کنید،
در این مواقع حضور یک کارشناس می تواند روند را تسریع بخشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 + نوزده =